Podmínky používání 

 

Tuto webovou stránku, včetně jejích mikrostránek, databází, webových obchodů a aplikací, (dále jen „webová stránka“) provozuje společnost HEAD Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Rakousko (dále jen „HEAD“ nebo „my“), pokud není zvlášť uveden jiný provozovatel. Přístup na tuto webovou stránku a její používání podléhá následujícím podmínkám používání. Používáním webové stránky uživatelé souhlasí s těmito podmínkami používání. Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, tuto webovou stránku prosím nepoužívejte. 

Společnost HEAD respektuje soukromí a osobní údaje svých uživatelů. Informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů si prosím přečtěte před použitím této webové stránky.

 

 

Registrace na webové stránce / údaje osob mladších 16 let

Některé údaje jsou shromažďovány již při samotném používání webové stránky (další podrobnosti týkající se této oblasti naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů). K využívání některých nabídek/služeb na webové stránce může být nutné se zaregistrovat nebo poskytnout osobní údaje (např. zpravodaj, soutěže, webový obchod). V případě absence souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců si společnost HEAD nepřeje shromažďovat žádné informace od osob mladších 16 let a nechce uzavírat žádné právní transakce s osobami mladšími, než jsou v jejich zemi osoby způsobilé k právním úkonům. Protože není vždy možné přesně určit věk uživatele, nemůžeme vyloučit, že naše nabídky/služby mohou přesto obsahovat osobní údaje osob mladších 16 let bez souhlasu jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Pokud zjistíme, že se na naší webové stránce zaregistrovaly osoby mladší, než je zákonem povolený věk, bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců, vyhrazujeme si právo vyloučit tyto osoby z těchto nabídek/služeb, zablokovat je nebo vymazat jejich údaje.

 

Uživatelé se zavazují, že při registraci poskytnou správné a úplné údaje a obzvláště že nebudou porušovat práva třetích stran. Porušení práv třetích osob nastává mimo jiné tehdy, pokud jsou osobní údaje nebo jiné informace třetích osob použity bez jejich souhlasu (např. jméno, e-mailová adresa).

 

Po registraci na webové stránce uživatelé obdrží potvrzovací e-mail a nastaví si uživatelské jméno a heslo. Uživatel je osobně zodpovědný za jakékoli použití webové stránky pod svým uživatelským jménem a heslem. Uživatel se zavazuje pečlivě chránit své uživatelské jméno a heslo před zneužitím jinými osobami a v případě zneužití společnost HEAD neprodleně informovat.

 

Hesla nesmějí být sdělována třetím osobám. Pokud uživatel předá své přístupové údaje třetí osobě, nese plnou odpovědnost za veškeré z toho vyplývající přímé i nepřímé škody.

 

 

Používání webové stránky

Při používání webové stránky a zejména při nahrávání obsahu na naši webovou stránku se uživatel zavazuje:

 

1. dodržovat platné zákony a podmínky používání;

2. že veškerý nahraný obsah je věcně správný (pokud jsou popisována fakta), upřímný (pokud jsou vyjadřovány názory) a v souladu s platnými právními předpisy v každé zemi, ze které je zveřejňován;

3. neposkytovat citlivé údaje, jako jsou náboženské přesvědčení, zdravotní údaje nebo jiné zvláště chráněné údaje ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud společnost HEAD uživatele o sdělení takových údajů výslovně nepožádala;

4. nezapojovat se do nezákonného, urážlivého, diskriminačního, rasistického, politického, urážlivého, pornografického, obtěžujícího, hanlivého, násilného a/nebo nezákonného či jinak nevhodného chování a nesdílet takový obsah;

5. nesdílet žádný propagační obsah;

6. chovat se k ostatním uživatelům s respektem a nepodvádět;

7. získat veškeré souhlasy, povolení nebo licence, které mohou být vyžadovány k tomu, abyste byli oprávněni sdílet libovolné informace nebo obsah;

8. nešířit ani nezveřejňovat žádný spam, soubory nebo technologie, které by mohly poškodit webovou stránku nebo zájmy či majetek jejích uživatelů;

9. nezveřejňovat žádný obsah, který porušuje práva třetích stran (zejména autorská práva, práva k ochranným známkám, práva na ochranu osobních údajů a jiná osobnostní nebo majetková práva) nebo je zavádějící či podvodný nebo porušuje obchodní tajemství;

10. že věcná tvrzení, zejména v případě hodnocení produktů, vždy odpovídají pravdě a že neobsahují žádné informace o jiných webových stránkách, společnostech nebo osobách (např. jména, internetové adresy, poštovní adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla);

11. nepřijmout žádnou platbu ani jiné protiplnění za vypracování a odeslání hodnocení produktu;

12. neporušit žádnou právní povinnost vůči třetím stranám, například smluvní závazek nebo povinnost mlčenlivosti;

13. nevyhrožovat, nezneužívat nebo nenarušovat soukromí jiných osob, nezpůsobovat rušení, nepříjemnosti nebo zbytečné obavy;

14. nepoužívat žádný obsah k vydávání se za jinou osobu nebo k falešnému představování totožnosti či příslušnosti k jakékoli osobě;

15. nevyvolávat dojem, že příspěvek pochází od společnosti HEAD, když tomu tak není.

Uživatel zůstává plně zodpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené společnosti HEAD a třetím stranám v důsledku sdílených informací nebo obsahu nebo svého chování.

 

 

Omezení obsahu na webové stránce

Společnost HEAD nemůže vždy jednoznačně ověřit obsah zveřejněný uživateli webových stránek a za takový obsah není společnost HEAD odpovědná. Společnost HEAD má právo, nikoli však povinnost monitorovat nebo moderovat obsah, kdykoli odstranit obsah z webové stránky podle vlastního uvážení a kdykoli omezit přístup uživatelů k jakékoli části webové stránky.

To platí zejména tehdy, když uživatelé porušují tyto podmínky používání nebo používají webovou stránku protiprávně nebo způsobem jevícím se společnosti HEAD nevhodným.

V rozsahu povoleném zákonem si společnost HEAD vyhrazuje právo sdělit totožnost uživatelů třetím stranám, které tvrdí, že obsah zveřejněný nebo nahraný uživatelem na webové stránce představuje porušení jejich práv duševního vlastnictví nebo práva na soukromí. Uživatel je sám odpovědný za ochranu a zálohování svého obsahu.

 

 

Autorská práva a majetková práva s nimi související

Všechna autorská práva a další práva duševního vlastnictví ke všem textům, názvům, designům produktů, logům, grafice, obrázkům, videím a jiným materiálům poskytovaným společností HEAD na této webové stránce jsou ve vlastnictví společnosti HEAD nebo přidružené společnosti nebo jsou zahrnuty se souhlasem příslušných vlastníků.Když uživatel použije některý z výše uvedených obsahů, musí zřetelně uvést autorská práva společnosti HEAD nebo jiná práva duševního vlastnictví.

 

Uživatel nesmí upravovat, přizpůsobovat, reprodukovat nebo měnit webovou stránku nebo její obsah ani integrovat webovou stránku nebo její obsah do jiných webových stránek, on-line platforem nebo podobných. Jakékoli komerční použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti HEAD je zakázáno.

 

Veškerá výše uvedená autorská a jiná majetková práva jsou majetkem skupiny HEAD. Skupina HEAD dohlíží nad využíváním svých autorských a jiných majetkových práv a podnikne příslušné kroky k řešení jakékoli formy porušení duševního vlastnictví.

 

Kromě toho může uživatel upozornit společnost HEAD na porušení autorských práv nebo jiných vlastnických práv na webové stránce zasláním e-mailové zprávy na adresu service@shop.head.com.

 

 

Udělení práv k obsahu poskytnutému uživatelem

Veškerý obsah, který uživatelé nahrají na webovou stránku nebo který společnost HEAD nahraje na webovou stránku s oprávněním od uživatelů, je považován za nedůvěrný a nechráněný.

 

Používáním webové stránky uživatel uděluje společnosti HEAD z jím poskytnutého obsahu celosvětovou, neodvolatelnou, časově neomezenou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci k používání, pusblikování, rozmnožování, reprodukci, zveřejňování, prodeji, překladu, začlenění, úpravě, přizpůsobení a zhotovováníodvozených děl, pokud není dohodnuto jinak nebo pokud to nevyžaduje zákon.

 

Tato licence rovněž zahrnuje právo na rozšiřování od nich zhotovených a upravených kopií i používání, vydávání nebo sdělování veřejnosti a jiné využívání tohoto obsahu v jakémkoli nyní známém nebo v budoucnosti vyvinutém médiu. Společnost HEAD rovněž získává právo poskytovat sublicence na obsah poskytnutý uživatelem.

 

Tato výše uvedená práva platí rovněž i na všechny společnosti přidružené ke skupině HEAD.

 

 

Prodej produktů HEAD

Na webové stránce mají uživatelé možnost zakoupit produkty HEAD. Na prodej produktů HEAD se vztahují naše aktuální všeobecné obchodní podmínky.

 

 

Dostupnost webové stránky

Webová stránka je poskytována pouze ve vybraných jazycích a v některých zemích nemusí být dostupná.

 

Společnost HEAD nepřebírá žádnou záruku, že informace uvedené na této webové stránce jsou celosvětově správné, a zejména že výrobky a služby jsou celosvětově dostupné ve stejném vzhledu, velikostech nebo za stejných podmínek. Pokud přistupujete na tuto webovou stránku a/nebo stahujete obsah, jste zodpovědní za to, že tak činíte v souladu s místními zákony platnými v místě, v němž se nacházíte. Produkty uvedené na této webové stránce mohou mít v různých zemích odlišnou velikost nádoby/balení, označení a značení.

 

Společnost HEAD si vyhrazuje právo provádět změny, vylepšení a opravy webové stránky podle vlastního uvážení. Během přestávek na údržbu a v jiných obdobích nemusí být webová stránka dostupná.

 

Společnost HEAD se také může podle vlastního uvážení rozhodnout, že ukončí provoz celé webové stránky nebo její části. Společnost HEAD nenese odpovědnost vůči žádnému uživateli ani třetí straně za přerušení provozu webové stránky nebo její části.

 

 

Ručení

Společnost HEAD sestavila informace, které uživatelé naleznou na této webové stránce, z interních a externích zdrojů podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a s vynaložením odborné péče. Tuto nabídku informací se snažíme neustále rozšiřovat a aktualizovat. Informace na této webové stránce slouží výhradně k prezentaci společnosti HEAD nebo přidružené společnosti, včetně jejich produktů a služeb.

 

Společnost HEAD nepřebírá žádné ručení za to, že provoz webové stránky bude nepřerušovaný, bezchybný nebo bez virů. Společnost HEAD si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo zrušit přístup k webové stránce a jejímu obsahu. Na dostupnost, úplnost, správnost, spolehlivost informací nebo obsahu webové stránky se nevztahují žádné výslovné ani předpokládané záruky. To zahrnuje mimo jiné záruku za vady vlastnictví nebo záruku, že nejsou porušena žádná práva. Uživatelé berou výslovně na vědomí, že webovou stránku a její obsah používají na vlastní nebezpečí.

 

Nestanoví-li závazné právní předpisy jinak, společnost HEAD neručí za žádné přímé, nepřímé, náhodné i následné škody nebo závazky z titulu náhrady škody vzniklé v důsledku používání webové stránky nebo nemožnosti ji používat, s výjimkou případů úmrtí nebo zranění osob způsobených hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.

 

 

Odmítnutí odpovědnosti

Některé sporty jsou spojené s nebezpečím a mohou vést k nějakému druhu fyzického zranění. Prohlášení nebo obsah webové stránky v žádném případě nenahrazují lékaře a společnost HEAD nenese žádnou odpovědnost za jednání uživatelů.

 

 

Odkazy na webové stránky a obsah třetích stran

Webová stránka může rovněž obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud přejdete na některý z těchto odkazů na internetovou stránku třetí strany, musíte se seznámit s příslušnými podmínkami používání těchto webových stránek a souhlasit s nimi.

 

Společnost HEAD nemá žádnou kontrolu nad obsahem internetových stránek třetích stran a nenese žádnou odpovědnost za služby nabízené na těchto stránkách. Odkaz na stránku třetí strany neznamená, že společnost HEAD tuto stránky nebo produkty či služby, na které se na nich odkazuje, podporuje.

 

 

Odkaz na webovou stránku

Uživatelé smějí odkazovat na naši webovou stránku za předpokladu, že tak činí čestným a zákonným způsobem a nepoškozují nebo nezneužívají pověst společnosti HEAD. Nesmíte zveřejnit žádný odkaz, který by naznačoval jakoukoli formu přidružení, schválení nebo podpory ze strany společnosti HEAD, pokud takový odkaz neexistuje.

 

Odkaz na naši webovou stránku nesmí být umístěn na webovou stránku, která není ve vlastnictví uživatele, bez souhlasu vlastníka této stránky.

 

Společnost HEAD si vyhrazuje právo toto povolení odvolat. Webová stránka, na níž uživatel odkazuje na webovou stránku společnosti HEAD, musí ve všech ohledech splňovat obsahové standardy stanovené v těchto podmínkách používání.

 

 

Důsledky nedodržení podmínek používání

Pokud se společnost HEAD dozví nebo má důvod se domnívat, že některý uživatel porušil tyto podmínky používání, může okamžitě (aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva nebo opravné prostředky) přijmout nápravná opatření, která považuje za vhodná.

 

 Mezi tato opatření mimo jiné patří:

 

a) okamžité, dočasné nebo trvalé pozastavení práva uživatele používat webovou stránku;
b) okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění příspěvků nebo obsahu nahraných uživatelem na webovou stránku;
c) vydání varování uživatelům a/nebo
d) sdělení těchto informací orgánům činným v trestním řízení, pokud to společnost HEAD považuje za nezbytné.

 

 

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto podmínky používání se řídí rakouským právem, pokud závazná zákonná ustanovení nestanoví jinak. V případě jakýchkoli sporů v souvislosti s těmito podmínkami používání se lze obrátit na společnosti HEAD místně příslušný soud, pokud závazná zákonná ustanovení nestanoví jinou místní příslušnost. Společnost HEAD si dále vyhrazuje právo podat žalobu v místě sídla uživatele.

 

 

Ustanovení o oddělitelnosti

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto podmínek používání byla nebo se stala neplatnými, zůstávají ostatní podmínky používání nedotčeny.

 

 

Změny podmínek

Společnost HEAD si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky používání bez předchozího upozornění.

 

Uživatelé jsou povinni podmínky používání pravidelně kontrolovat. Dalším používáním webové stránky uživatel vyjadřuje svůj souhlas se všemi změnami a úpravami.Aktualizováno: Červen 2021