Gebruiksvoorwaarden 

 

Deze website met inbegrip van de microsites, databases, webwinkels en apps (“website”), wordt beheerd door HEAD Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Oostenrijk (hierna “HEAD” of “Wij”), tenzij een andere exploitant afzonderlijk wordt vermeld. Toegang tot en gebruik van deze website zijn onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door de website te gebruiken, gaan gebruikers akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. 

HEAD respecteert de privacy en de persoonsgegevens van haar gebruikers. Informatie over gegevensbescherming vindt u in onze Richtlijn Gegevensbescherming. Lees de Richtlijn Gegevensbescherming voordat u deze website gebruikt.

 

 

Registratie op de website/ gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Alleen al door het gebruik van de website worden bepaalde gegevens verzameld (meer informatie hierover vindt u in onze Richtlijn Gegevensbescherming). Om gebruik te kunnen maken van bepaalde aanbiedingen/diensten op de website, kan het nodig zijn om u te registreren of om persoonsgegevens te verstrekken (bijv. nieuwsbrief, wedstrijden, webwinkel). Zonder toestemming van ouders of wettelijke voogden wenst HEAD geen gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar en wenst zij geen rechtshandelingen aan te gaan met personen die in hun land nog niet handelingsbekwaam worden geacht. Aangezien het voor ons niet altijd mogelijk is de leeftijd van de gebruiker nauwkeurig te bepalen, kunnen wij niet uitsluiten dat onze aanbiedingen/diensten desondanks persoonsgegevens bevatten van personen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. Indien wij ontdekken dat personen onder de wettelijk toegestane leeftijd zich zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden op onze website hebben geregistreerd, behouden wij ons het recht voor deze personen uit te sluiten van dergelijke aanbiedingen/diensten, hen te blokkeren of hun gegevens te wissen.

 

De gebruikers verbinden zich ertoe bij hun registratie juiste en volledige informatie te verstrekken en in het bijzonder geen inbreuk te maken op de rechten van derden. Van een inbreuk op de rechten van derden is onder meer sprake wanneer persoonsgegevens of andere informatie van derden zonder hun toestemming worden gebruikt (bijv. naam, e-mailadres).

 

Nadat de gebruikers zich op de website hebben geregistreerd, ontvangen zij een bevestigingsmail en stellen zij een gebruikersnaam en wachtwoord in. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor elk gebruik van de website met gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig te beschermen tegen misbruik door anderen en HEAD onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van misbruik.

 

Wachtwoorden mogen niet aan derden worden doorgegeven. Indien een gebruiker zijn toegangsgegevens aan derden doorgeeft, is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die daaruit voortvloeit.

 

 

Gebruik van de website

Bij het gebruik van de website en in het bijzonder bij het uploaden van inhoud naar onze website, verbindt de gebruiker zich ertoe:

 

1. de toepasselijke wetgeving en de Gebruiksvoorwaarden na te leven;

2. alleen inhoud te uploaden die feitelijk juist is (indien er feiten worden beschreven), waarheidsgetrouw (indien opiniërend) en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in elk land van waaruit de inhoud wordt geplaatst;

3. geen gevoelige gegevens door te geven, zoals religieuze overtuigingen, gezondheidsgegevens of andere bijzonder beschermde gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, tenzij de gebruikers door HEAD uitdrukkelijk is verzocht dergelijke gegevens door te geven;

4. zich niet in te laten met onwettig, aanstootgevend, discriminerend, racistisch, politiek, beledigend, pornografisch, intimiderend, lasterlijk, gewelddadig en/of illegaal of anderszins ongepast gedrag of dergelijke inhoud te delen;

5. geen commerciële inhoud te delen;

6. andere gebruikers met respect te behandelen en hen niet te bedriegen;

7. met succes alle toestemmingen, vergunningen of licenties aan te vragen, die nodig kunnen zijn om u toestemming te geven om informatie of inhoud te delen;

8. geen spam, bestanden of technologieën te verspreiden of te publiceren die de website of de belangen of eigendommen van zijn gebruikers zouden kunnen schaden;

9. geen inhoud te publiceren die inbreuk maakt op de rechten van derden (met name auteursrechten, merkrechten, gegevensbeschermingsrechten en andere persoonlijke rechten of eigendomsrechten) of die misleidend of frauduleus is of die bedrijfsgeheimen schendt;

10. alleen feitelijke beweringen te doen, met name in het geval van productbeoordelingen, die waarheidsgetrouw zijn en geen informatie bevatten over andere websites, bedrijven of personen (bijv. namen, internetadressen, postadressen, e-mailadressen, telefoonnummers);

11. geen betaling of andere tegenprestatie te accepteren voor het schrijven en afgeven van een productbeoordeling;

12. geen inbreuk te maken op een wettelijke verplichting jegens derden, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht;

13. de privacy van een ander niet te bedreigen, misbruiken of schenden en geen verstoring, ongemak of onnodige bezorgdheid te veroorzaken;

14. geen inhoud te gebruiken om zich voor te doen als een andere persoon of om de identiteit of verwantschap van een persoon verkeerd voor te stellen;

15. niet de indruk te wekken dat een bijdrage van HEAD afkomstig is wanneer dit niet het geval is;

De gebruiker blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die aan HEAD en derden wordt berokkend als gevolg van de gedeelde informatie of inhoud of zijn of haar gedrag.

 

 

Beperking van de inhoud van de website

De inhoud die gebruikers op de website publiceren, kan door HEAD niet altijd onomstotelijk worden geverifieerd en HEAD is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. HEAD heeft het recht, maar niet de verplichting om de inhoud te controleren of aan te passen en inhoud op elk moment naar eigen goeddunken van de website te verwijderen en op elk moment de toegang van gebruikers tot een deel van de website te beperken.

Dit geldt in het bijzonder wanneer gebruikers deze gebruiksvoorwaarden schenden of de website op onwettige wijze of op een wijze die voor HEAD ongepast lijkt, gebruiken.

Voor zover wettelijk toegestaan behoudt HEAD zich het recht voor om de identiteit van gebruikers bekend te maken aan derden die beweren dat door de gebruiker op de website geplaatste of geüploade inhoud een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of recht op privacy. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het beschermen en als back-up opslaan van zijn of haar inhoud.

 

 

Auteursrecht en aanverwante beschermingsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op teksten, namen, productontwerpen, logo’s, afbeeldingen, foto’s, video's en andere materialen die door HEAD op de website worden aangeboden, zijn eigendom van HEAD of aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van hun respectievelijke eigenaren. Als de gebruiker de voornoemde inhoud gebruikt, moet hij of zij deze duidelijk voorzien van een verwijzing naar het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrecht van HEAD.

 

De gebruiker mag de website of de inhoud ervan niet modificeren, aanpassen, reproduceren of wijzigen, noch mag hij de website of de inhoud ervan integreren in een andere website, een onlineplatform of iets soortgelijks. Elk commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HEAD is verboden.

 

Alle hierboven vermelde auteursrechten en andere beschermingsrechten zijn eigendom van de HEAD Group. De HEAD Group houdt toezicht op het gebruik van haar auteursrechten en andere beschermingsrechten en zal passende maatregelen nemen om elke vorm van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten aan te pakken.

 

Daarnaast kan een gebruiker HEAD op de hoogte stellen van inbreuk op het auteursrecht of andere beschermingsrechten op de website door een e-mail te sturen aan service@shop.head.com.

 

 

Verlening van rechten op door de gebruiker verstrekte inhoud

Alle inhoud die gebruikers naar de site uploaden of die HEAD met toestemming van de gebruikers naar de site uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.

 

Tenzij anders overeengekomen of anders bepaald door dwingende wettelijke bepalingen, verleent de gebruiker door de website te gebruiken aan HEAD een wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije en overdraagbare licentie om de door de gebruiker verstrekte inhoud te gebruiken, te publiceren, te kopiëren, te reproduceren, te plaatsen, te verkopen, te vertalen, op te nemen, te wijzigen, aan te passen en er afgeleide werken van te maken.

 

Deze licentie omvat ook het recht om gewijzigde kopieën van de inhoud te maken en te verspreiden en om de inhoud te gebruiken, uit te geven of mee te delen aan het publiek en op een andere manier te exploiteren in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld. HEAD krijgt ook het recht om de door de gebruiker verstrekte inhoud in sublicentie te geven.

 

Deze voornoemde rechten gelden ook voor alle ondernemingen die aan de HEAD Group gelieerd zijn.

 

 

Verkoop van HEAD-producten

Op de website hebben gebruikers de mogelijkheid HEAD-producten te kopen. Op de verkoop van HEAD-producten zijn onze op dat moment actuele Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

 

Beschikbaarheid van de website

De website wordt alleen in bepaalde talen aangeboden en is in sommige landen mogelijk niet beschikbaar.

 

HEAD garandeert niet dat de op deze website gepresenteerde informatie wereldwijd juist is, en in het bijzonder niet dat de producten en diensten wereldwijd in dezelfde verschijningsvorm, in dezelfde afmetingen of onder dezelfde voorwaarden verkrijgbaar zijn. Indien u deze website bezoekt en/of inhoud downloadt, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u dit doet in overeenstemming met de lokale wetgeving die van toepassing is in het rechtsgebied waarin u zich bevindt. De producten die op deze website worden vermeld, kunnen in verschillende landen verschillende verpakkingen/ afmetingen van verpakkingen, opschriften en markeringen hebben.

 

HEAD behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen, verbeteringen en correcties aan te brengen op de website. Tijdens onderhoudspauzes en op andere tijdstippen is het mogelijk dat de website niet beschikbaar is.

 

HEAD kan ook, naar eigen goeddunken, besluiten om de website geheel of gedeeltelijk te beëindigen. HEAD is niet aansprakelijk jegens enige gebruiker of derde partij voor de mogelijke beëindiging van de website of enig gedeelte daarvan.

 

 

Aansprakelijkheid

HEAD heeft de informatie die gebruikers op deze website aantreffen naar beste eer en geweten en met professionele zorgvuldigheid samengesteld uit interne en externe bronnen. Wij streven ernaar dit informatieaanbod voortdurend uit te breiden en bij te werken. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om HEAD of een gelieerd bedrijf, met inbegrip van hun producten en diensten, te presenteren.

 

HEAD garandeert niet dat de website ononderbroken zal functioneren of vrij van storingen of virussen zal zijn. HEAD behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud ervan te allen tijde te herzien of de toegang ertoe in te trekken. Er worden geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, gegeven met betrekking tot de beschikbaarheid, volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid van informatie of inhoud van de website. Dit omvat onder meer de garantie voor rechtsgebreken of de garantie dat geen rechten worden geschonden. De gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat zij de website en de inhoud ervan op eigen risico gebruiken.

 

Tenzij anders bepaald door dwingend recht, is HEAD, behalve in gevallen van overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet, niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, noch voor neven- of gevolgschade dan wel voor verplichtingen tot schadevergoeding die voortvloeien uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de website.

 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Sommige sporten gaan gepaard met gevaar en kunnen tot allerlei lichamelijk letsel leiden. De uitspraken of inhoud op de website zijn in geen geval een vervanging voor een arts en HEAD aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de handelingen van gebruikers.

 

 

Links naar websites en inhoud van derden

De website kan ook links of verwijzingen naar websites van derden bevatten. Indien u een van deze links naar een website van een derde volgt, dient u de geldende gebruiksvoorwaarden van die website te lezen en ermee in te stemmen.

 

HEAD heeft geen controle over de inhoud van websites van derden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de diensten die op deze pagina’s worden aangeboden. Een link naar een site van een derde betekent niet dat HEAD de site of de producten of diensten waarnaar verwezen wordt, goedkeurt.

 

 

Links naar de website

Gebruikers mogen links naar onze website plaatsen op voorwaarde dat zij dit op een eerlijke en rechtmatige manier doen en de reputatie van HEAD niet schaden of misbruiken. U mag geen link plaatsen die enige vorm van verbinding, goedkeuring of onderschrijving door HEAD suggereert waar die niet bestaat.

 

Op een website die geen eigendom is van de gebruiker, mag geen link naar onze website worden geplaatst zonder toestemming van de eigenaar van de website.

 

HEAD behoudt zich het recht voor deze toestemming in te trekken. De website waarop de gebruiker een link naar de HEAD-website plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen van deze gebruiksvoorwaarden.

 

 

Gevolgen van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden

Als HEAD zich ervan bewust wordt of reden heeft om aan te nemen dat gebruikers deze gebruiksvoorwaarden hebben geschonden, mag HEAD onmiddellijk (onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen) de corrigerende maatregelen nemen die HEAD gepast acht.

 

 Dergelijke maatregelen omvatten onder andere:

 

a) onmiddellijke, tijdelijke of permanente opschorting van het recht van de gebruiker om de website te gebruiken;
b) onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van alle berichten of inhoud die de gebruiker naar de website heeft geüpload;
c) een waarschuwing aan gebruikers en/of
d) het doorsturen van dergelijke informatie naar rechtshandhavingsinstanties, die HEAD redelijkerwijs noodzakelijk acht.

 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Oostenrijks recht, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders bepalen. In geval van geschillen in verband met deze gebruiksvoorwaarden, kan een beroep worden gedaan op de voor HEAD bevoegde rechtbank, tenzij dwingende wettelijke bepalingen voorzien in een andere lokale jurisdictie. Bovendien behoudt HEAD zich het recht voor een rechtszaak aan te spannen op de plaats waar de gebruiker zich bevindt.

 

 

Salvatorische clausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijven de overige gebruiksvoorwaarden onaangetast.

 

 

Wijzigingen van voorwaarden

HEAD behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren. Het voortzetten van het gebruik van de website betekent dat de gebruiker instemt met alle wijzigingen en aanpassingen.Bijgewerkt: juni 2021