Onze garantie

 

I.    Algemene informatie

Wij zijn een toonaangevende wereldwijde fabrikant en leverancier van merksportartikelen voor de ski-, tennis- en duikmarkten. We distribueren onze producten hoofdzakelijk via onze dealers en verkoopteams; sommige van onze producten zijn ook verkrijgbaar via onze webwinkel (www.head.com).

Bij de aankoop van onze producten dient u de bij elk product meegeleverde instructies en de op de website gepubliceerde aanvullende informatie in acht te nemen (met name betreffende de materiaaleigenschappen, de keuze en het gebruik van het product), alsmede de informatie in de bij het product geleverde gebruikershandleiding.

 

II.   Garantieperiode

Onze aansprakelijkheid is uitsluitend beperkt tot de hier beschreven verplichtingen, voor zover dit niet in strijd is met dwingend recht.

De wettelijke garantie geldt alleen voor gebreken die zich voordoen tijdens de garantieperiode. Deze periode bedraagt twee jaar voor roerende goederen en gaat in wanneer de goederen worden overgedragen.

 

III.  Uitsluitingen van de garantie

De garantie omvat niet:

1. Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage van het product

2. Opzettelijk veroorzaakte gebreken

3. Gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk vervoer of ondeugdelijke opslag door de klant of het logistieke bedrijf

4. Gebreken of schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik of onvoldoende/onjuist onderhoud en verzorging van het product

5. Gebreken veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding

6. Gebreken veroorzaakt door verkeerde montage of verkeerde afstelling

7. Gebreken die het gevolg zijn van wijzigingen die de koper in het product heeft aangebracht

8. Gebreken veroorzaakt door scherpe voorwerpen, torsiespanning, samendrukken, een val, abnormale druk of andere invloeden

 

De garantie vervalt indien:

1. Het product is gewijzigd of gerepareerd door iemand anders dan HEAD of een HEAD-dealer

2. Het product is gerepareerd met gebruikmaking van niet-goedgekeurde reserveonderdelen

3. Het serienummer van het product is verwijderd, gewist, gewijzigd of onleesbaar gemaakt

 

IV.   Garantieclaims

Voor alle garantieclaims dient u, zodra u het gebrek hebt vastgesteld, contact op te nemen met de dealer bij wie u het product hebt gekocht en deze het defecte product en het originele aankoopbewijs te tonen. Als u het product in onze HEAD-webwinkel (www.head.com)hebt gekocht, neem dan telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice. Als uw dealer niet meer beschikbaar is, neem dan ook contact op met onze klantenservice. Houd er rekening mee dat onze klantenservice alleen verantwoordelijk is voor vragen met betrekking tot onze webwinkel (www.head.com). Neem in alle andere gevallen contact op met uw dealer.

Het originele aankoopbewijs moet de datum van aankoop, de naam en het adres van de dealer en de volledige naam van het product bevatten. HEAD of de dealer behouden zich het recht voor om garantieclaims te weigeren indien het originele aankoopbewijs niet wordt overlegd of onvolledig of onleesbaar is.

Indien een garantieclaim wordt geaccepteerd, zal HEAD of de dealer het product kosteloos repareren. HEAD of de dealer hebben het recht om te beslissen hoe de garantieclaim wordt behandeld.

HEAD behoudt zich het recht voor het geclaimde product te vervangen door een vergelijkbaar product van vergelijkbare waarde indien het product niet langer verkrijgbaar is of reparatie van het product tot onredelijk hoge kosten zou leiden.

 

V.    Uitsluiting van aansprakelijkheid

Tenzij wij door dwingend recht tot schadevergoeding verplicht zijn, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het product, ongeacht of een dergelijke aanspraak gebaseerd is op het koopcontract, op een wettelijke garantieclaim of op nalatigheid, en ongeacht of de aanspraak betrekking heeft op schade aan eigendommen met uitzondering van het product zelf, op schade in verband met het gebruik van het product of een ander vermogensobject of op winstderving.

Voor zover toegestaan, mag deze garantie niet worden overgedragen of afgestaan.

 

Raadpleeg onze FAQ indien u meer informatie wenst.