Warunki korzystania 

 

Niniejsza strona internetowa wraz z mikrostronami, bankami danych, sklepami internetowymi i aplikacjami (zwanymi dalej łącznie „Stroną Internetową”), jest prowadzona przez spółkę HEAD Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Austria (zwaną dalej „HEAD“), chyba że wyraźnie wskazano innego administratora. Dostęp do Strony Internetowej i korzystanie z niej podlega poniższym Warunkom korzystania. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza zgodę na niniejsze Warunki korzystania. Użytkownik, który nie zgadza się na niniejsze Warunki korzystania, proszony jest o niekorzystanie z tej Strony Internetowej.

 

HEAD szanuje prywatność i dane osobowe użytkowników strony. Informacje o ochronie danych znajdują się w naszych Zasadach ochrony danych. Proszę zapoznać się z Zasadami ochrony danych przed skorzystaniem z tej Strony Internetowej.

 

 

Rejestracja na Stronie Internetowej / Dane osób poniżej 16 roku życia

Już samo otwarcie Strony Internetowej powoduje pobranie pewnych danych (dokładne informacje znajdują się w naszych Zasadach ochrony danych). Aby skorzystać z pewnych ofert bądź usług na tej Stronie Internetowej (takich jak newsletter, konkursy z nagrodami, sklep internetowy), może być konieczna rejestracja lub udostępnienie danych osobowych. Bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych HEAD nie gromadzi informacji o osobach poniżej 16 roku życia i nie podejmuje czynności prawnych, których stroną jest osoba niepełnoletnia według prawa kraju swego zamieszkania. Ustalenie wieku użytkownika nie zawsze jest możliwe, więc nie możemy wykluczyć, że nasze oferty bądź usługi mogą sporadycznie być nabywane przez użytkowników w wieku poniżej 16 lat i zawierać ich dane osobowe mimo braku zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli stwierdzimy, że osoby niepełnoletnie zarejestrowały się na naszej Stronie Internetowej bez zgody rodziców bądź opiekunów prawnych, zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia takich osób z ofert bądź usług, zablokowania im dostępu lub usunięcia ich danych.

 

W chwili rejestracji użytkownicy są zobowiązani podać poprawne i pełne dane, a szczególnie nie naruszać przy tym praw osób trzecich. Naruszenie praw osób trzecich ma miejsce między innymi wtedy, gdy dane osobowe osób trzecich lub inne informacje o nich (np. nazwisko, adres e-mail) są podawane bez ich zgody.

 

Po zarejestrowaniu się na Stronie Internetowej użytkownicy otrzymują pocztą elektroniczną wiadomość z potwierdzeniem, po czym ustalają nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za korzystanie ze Strony Internetowej po podaniu jego nazwy i hasła. Użytkownik zobowiązuje się chronić swoją nazwę użytkownika i hasło przed niedozwolonym użyciem przez inne osoby oraz bezzwłocznie zawiadomić HEAD o niedozwolonym użyciu jego danych dostępowych.

 

Haseł nie wolno przekazywać innym osobom. Jeżeli użytkownik przekaże swoje dane dostępowe innej osobie, ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane tym szkody bezpośrednie i pośrednie.

 

 

Korzystanie ze Strony Internetowej

Podczas korzystania z naszej Strony Internetowej, a szczególnie wgrywania treści na Stronę Internetową użytkownik zobowiązuje się:

 

1)    przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i Warunków korzystania;

2)    wgrywać wyłącznie treści rzeczowo poprawne (jeżeli opisywane są fakty), szczere (jeżeli wyraża opinie) i zgodne z prawem obowiązującym w kraju, z którego są publikowane;

3)    nie przekazywać żadnych danych wrażliwych, takich jak dane ujawniające przekonania religijne, dane dotyczące zdrowia i pozostałe dane objęte szczególną ochroną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, chyba że HEAD wyraźnie zwraca się do użytkowników o przekazanie takich danych;

4)    nie przejawiać postaw i nie zamieszczać treści sprzecznych z prawem, nieprzyzwoitych, dyskryminujących, rasistowskich, politycznych, obelżywych, pornograficznych, napastliwych, oszczerczych, agresywnych, naruszających prawo bądź z innej przyczyny niestosownych;

5)    nie zamieszczać treści reklamowych;

6)    szanować i nie wprowadzać w błąd pozostałych użytkowników;

7)    uzyskać wszystkie oświadczenia o zgodzie, pozwolenia i zezwolenia, które mogą być konieczne, aby zgodnie z prawem zamieścić dowolne informacje lub treści;

8)    nie rozpowszechniać i nie publikować spamu, żadnych plików ani technologii, które mogłyby być szkodliwe dla Strony Internetowej albo interesów bądź własności jej użytkowników;

9)    nie publikować treści, które naruszają prawa osób trzecich (szczególnie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, ochrony danych lub pozostałe dobra osobiste bądź prawa ochronne) albo wprowadzają w błąd, są oszukańcze lub naruszają tajemnice przedsiębiorstwa;

10) zamieszczać wyłącznie prawdziwe stwierdzenia o faktach, szczególnie podczas oceny produktów, bez wskazywania innych stron internetowych, przedsiębiorstw i osób (np. przez podanie nazwiska, adresu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu);

11) nie przyjmować wynagrodzenia ani żadnego innego świadczenia za sporządzenie i wyrażenie oceny produktu;

12) nie naruszać prawnych zobowiązań wobec innych osób, takich jak zobowiązania umowne czy zobowiązanie do zachowania tajemnicy;

13) nie zagrażać, nie nadużywać i nie naruszać prywatności innych osób, nie powodować zakłóceń, niedogodności i zbędnych obaw;

14) nie podszywać się pod inną osobę ani nie przedstawiać fałszywie tożsamości innej osoby lub przynależności do niej;

15) nie sprawiać wrażenia, że wpis pochodzi od HEAD, gdy w rzeczywistości tak nie jest;

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody bezpośrednie i pośrednie poniesione przez HEAD i osoby trzecie wskutek przekazanych przez niego informacji lub treści albo jego zachowania.

 

 

Ograniczenie treści Strony Internetowej

HEAD nie ma możliwości ostatecznego sprawdzenia wszystkich treści publikowanych przez użytkowników Strony Internetowej i nie ponosi za nie odpowiedzialności. HEAD ma prawo, lecz nie obowiązek, monitorować treści i ewentualnie je moderować, a także w każdym czasie usuwać treści ze Strony Internetowej według własnego uznania oraz ograniczać dostęp użytkowników do dowolnych części Strony Internetowej.

Prawo to może być wykonane szczególnie wtedy, gdy użytkownik narusza niniejsze Warunki korzystania albo korzysta ze strony w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób uznany przez HEAD za niestosowny.

W zakresie dozwolonym przepisami prawa HEAD zastrzega sobie prawo do ujawniania tożsamości użytkowników osobom trzecim, które twierdzą , że treści zamieszczone przez użytkownika na Stronie Internetowej stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę swych treści i sporządzenie ich kopii zapasowej.

 

 

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Wszelkie prawa autorskie i pozostałe prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, nazw, projektów produktów, logotypów, grafik, ilustracji, filmów i pozostałych materiałów udostępnianych przez HEAD na Stronie Internetowej są własnością HEAD lub podmiotu powiązanego albo są zamieszczone za zgodą właściciela. Jeżeli użytkownik wykorzystuje ww. treści, jest zobowiązany wskazać przy nich wyraźnie prawa autorskie lub inne prawo własności intelektualnej przysługujące HEAD.

 

Użytkownik nie ma prawa modyfikować, adaptować, reprodukować i zmieniać Strony Internetowej i jej treści ani włączać Strony Internetowej bądź jej treści do innej strony internetowej, platformy internetowej itp. Wykorzystanie w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody HEAD jest wzbronione.

 

Wszystkie wyżej wymienione prawa autorskie i pozostałe prawa ochronne są własnością grupy HEAD. Grupa HEAD monitoruje wykorzystanie jej praw autorskich i pozostałych praw ochronnych i podejmuje odpowiednie działania, aby zapobiegać wszelkim formom naruszenia własności intelektualnej.

 

Ponadto użytkownik może informować HEAD o naruszeniach praw autorskich lub innych praw ochronnych na Stronie Internetowej przez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną do service@shop.head.com.

 

 

Udzielenie praw do treści udostępnionych przez użytkownika

Żadne treści wgrane na Stronę Internetową przez użytkowników lub przez HEAD z upoważnienia użytkowników nie są poufne ani objęte ochroną.

 

Korzystając ze Strony Internetowej, użytkownik udziela HEAD nieograniczonej terytorialnie i czasowo, nieodwołalnej, zwykłej (niewyłącznej), nieodpłatnej i przenośnej licencji na wykorzystanie, publikowanie, powielanie, reprodukcję, zamieszczanie, sprzedaż, tłumaczenie, włączanie w większą całość, modyfikację i adaptację udostępnianych przez niego treści oraz tworzenie na ich podstawie utworów pochodnych, o ile nie uzgodniono inaczej lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

Licencja ta obejmuje także prawo do rozpowszechniania sporządzonych i zmodyfikowanych kopii oraz wykorzystanie, wydawanie lub komunikowanie publiczne i inne użycie tych treści we wszystkich znanych obecnie lub powstałych w przyszłości mediach. HEAD uzyskuje ponadto prawo do udzielania dalszych licencji na treści udostępnione przez użytkownika.

 

Wyżej wymienione prawa przysługują także wszystkim przedsiębiorstwom powiązanym grupy HEAD.

 

 

Sprzedaż produktów HEAD

Użytkownicy mają możliwość zakupu produktów HEAD na Stronie Internetowej. Produkty HEAD są sprzedawane na podstawie aktualnych Ogólnych warunków handlowych.

 

 

Dostępność Strony Internetowej

Strona Internetowa jest dostępna jedynie w wybranych językach i może być niedostępna w pewnych krajach.

 

HEAD nie ręczy, że informacje zawarte na tej Stronie Internetowej są aktualne na całym świecie, szczególnie że produkty mają ten sam wygląd i rozmiar, a usługi są świadczone na tych samych warunkach na całym świecie. Podczas wywołania Strony Internetowej i / lub pobierania jej treści użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność tych czynności z prawem obowiązującym w miejscu jego pobytu. Produkty wymienione na tej Stronie Internetowej mogą w poszczególnych krajach mieć różne rodzaje i rozmiary opakowania, etykiety, opisy i oznaczenia.

 

HEAD zastrzega sobie prawo do zmiany, doskonalenia i korekty Strony Internetowej według własnego uznania. Podczas prac serwisowych i innych przerw Strona Internetowa może być niedostępna.

 

HEAD może także według własnego uznania wyłączyć Stronę Internetową w całości lub częściowo. HEAD nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników i osób trzecich za ewentualne wyłączenie Strony Internetowej lub jej części.

 

 

Odpowiedzialność

HEAD gromadzi informacje udostępniane użytkownikom na tej Stronie Internetowej z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł według swej najlepszej wiedzy, z najwyższą sumiennością i profesjonalną starannością. Dokładamy starań, aby stale poszerzać i aktualizować ofertę informacyjną. Informacje zamieszczone na tej Stronie Internetowej służą wyłącznie prezentacji HEAD lub przedsiębiorstwa powiązanego wraz z ich produktami i usługami.

 

HEAD nie gwarantuje, że Strona Internetowa będzie działała bez przerw i zakłóceń i że będzie wolna od złośliwego oprogramowania. HEAD zastrzega sobie prawo do zmian Strony Internetowej i jej treści oraz zablokowania dostępu do niej w dowolnym czasie. Nie udziela się żadnych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych, że informacje i treści na Stronie Internetowej będą dostępne, pełne, poprawne i wiarygodne. Nie udziela się między innymi gwarancji braku wad prawnych i nienaruszania praw. Użytkownicy wyraźnie zgadzają się korzystać ze Strony Internetowej i jej treści na własne ryzyko.

 

Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, HEAD ponosi odpowiedzialność wyłącznie za śmierć lub uraz ciała spowodowane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo, a nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne i następcze ani straty moralne spowodowane korzystaniem ze Strony Internetowej lub niemożnością korzystania ze Strony Internetowej.

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Pewne dyscypliny sportowe wiążą się z zagrożeniami i ich uprawianie może prowadzić do różnych urazów ciała. Opinie i treści zamieszczone na Stronie Internetowej nie mogą zastąpić porady lekarskiej, a HEAD nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za postępowanie użytkowników.

 

 

Linki do stron internetowych i treści osób trzecich

Strona Internetowa może zawierać linki i odsyłacze do stron internetowych osób trzecich. Po naciśnięciu linku do strony internetowej osoby trzeciej należy zapoznać się z obowiązującymi zasadami korzystania z tej strony i zgodzić się na nie.

 

HEAD nie ma żadnego wpływu na treść stron internetowych osób trzecich i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za usługi oferowane na tych stronach. Link do strony osoby trzeciej nie oznacza, że HEAD aprobuje promowane na niej produkty lub usługi.

 

 

Wstawianie linków do Strony Internetowej

Użytkownicy mogą wstawiać linki do naszej Strony Internetowej, pod warunkiem że jest to uczciwe i zgodne z prawem oraz nie narusza ani nie wykorzystuje renomy HEAD. Nie wolno wstawiać linków, które sugerują pewną formę powiązania z HEAD, aprobatę lub pozwolenie uzyskane od HEAD, gdy nie jest to zgodne z prawdą.

 

Na stronie internetowej, której użytkownik nie jest właścicielem, bez zgody właściciela nie wolno zamieszczać linku do naszej strony.

 

HEAD zastrzega sobie prawo do odwołania powyższego pozwolenia. Strona internetowa, na której użytkownik zamieszcza link do Strony Internetowej HEAD, musi pod każdym względem odpowiadać standardowi treści określonemu niniejszymi Warunkami korzystania.

 

 

Skutki nieprzestrzegania Warunków korzystania

Jeżeli HEAD otrzyma informację albo ma podstawy zakładać, że użytkownicy naruszają niniejsze Warunki korzystania, może bezzwłocznie (bez uszczerbku dla pozostałych praw i kroków prawnych) podjąć środki zaradcze, jakie uzna na właściwe.

 

 Takie środki to między innymi:

 

a) bezzwłoczne tymczasowe lub trwałe zawieszenie prawa użytkownika do korzystania ze Strony Internetowej;
b) bezzwłoczne tymczasowe lub trwałe usunięcie wpisów lub treści wgranych na Stronę Internetową przez użytkownika;
c) ostrzeżenie użytkownika i/lub
d) przekazanie informacji organom ścigania, jeżeli HEAD zasadnie uzna to za konieczne.

 

 

Obowiązujące prawo i właściwość sądów

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu austriackiemu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Ewentualne spory związane z niniejszymi Warunkami korzystania będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby HEAD, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyznaczają inną właściwość miejscową sądu. Ponadto HEAD zastrzega sobie prawo do wniesienia pozwu w sądzie właściwym dla siedziby użytkownika.

 

 

Klauzula salwatoryjna

Jeżeli pojedyncze postanowienia niniejszych Warunków korzystania są lub okażą się nieważne, pozostałe warunki korzystania będą nadal obowiązujące.

 

 

Zmiany warunków

HEAD zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków korzystania w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.

 

Użytkownicy są obowiązani regularnie sprawdzać Warunki korzystania. Dalsze korzystanie ze Strony Internetowej oznacza zgodę użytkownika na wszelkie zmiany i modyfikacje.Aktualizacja: czerwiec 2021