Nasza gwarancja

 

I.    Informacje ogólne

Jesteśmy czołowym światowym producentem i dostawcą markowych produktów sportowych dla narciarzy, tenisistów i nurków. Wprowadzamy produkty na rynek korzystając głównie  z własnego działu dystrybucji i sprzedaży, a wybrane produkty są także dostępne w sklepie internetowym (www.head.com).

Przestrzegaj zaleceń załączonych do każdego z zakupionych produktów, zapoznaj się z informacjami dodatkowymi zamieszczonymi na stronie internetowej (szczególnie o własnościach materiałów, wyborze i zastosowaniu produktu) oraz instrukcją użycia dostarczoną z produktem.

 

II.   Okres gwarancji

Nasza odpowiedzialność ogranicza się do opisanych tu zobowiązań, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady, które wystąpią w okresie gwarancji. Okres ten dla mienia ruchomego wynosi dwa lata i rozpoczyna się z chwilą wydania towaru.

 

III.  Wyjątki od gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

1. wad wynikłych ze zwykłego zużycia produktu,

2. umyślnego uszkodzenia,

3. wad spowodowanych niewłaściwym transportem lub niewłaściwym składowaniem przez klienta lub dostawcę,

4. wad i uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub niepoprawnym użytkowaniem, niedostatecznym bądź niewłaściwym serwisem i konserwacją produktu,

5. wad spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji użycia,

6. wad spowodowanych niepoprawnym montażem lub niepoprawną regulacją,

7. wad wynikłych z modyfikacji produktu przez kupującego,

8. uszkodzeń spowodowanych przez ostre przedmioty, naprężenia ścinające, ściskanie, upadek, nadzwyczajny nacisk i inne czynniki.

 

Gwarancja traci ważność, jeżeli:

1. produkt zostanie zmodyfikowany lub naprawiony przez osobę inną niż pracownik HEAD lub dystrybutor HEAD,

2. produkt zostanie naprawiony z użyciem niezatwierdzonych części zamiennych,

3. numer fabryczny produktu zostanie usunięty, skreślony, zmieniony lub zatarty.

 

IV.   Roszczenia gwarancyjne

Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy kierować bezzwłocznie po wykryciu wady do sklepu, który sprzedał produkt, dostarczając wadliwy produkt wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Jeżeli produkt został zakupiony w sklepie internetowym HEAD (www.head.com), zwróć się do naszego biura obsługi klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Jeżeli sprzedawca zaprzestał działalności, zwróć się także do naszego biura obsługi klienta. Zwracamy uwagę, że biuro obsługi klienta zajmuje się wyłącznie sprawami dotyczącymi naszego sklepu internetowego (www.head.com). W innych sprawach proszę zwracać się do sprzedawcy.

Oryginalny dowód zakupu musi zawierać datę zakupu, nazwę i adres sprzedawcy oraz pełną nazwę produktu. HEAD i sprzedawca zastrzegają sobie prawo do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych, jeżeli oryginalny dowód zakupu nie zostanie przedstawiony, będzie niepełny lub nieczytelny.

Po uznaniu roszczenia gwarancyjnego HEAD lub sprzedawca bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt. HEAD lub sprzedawca ma prawo zadecydować, w jaki sposób zaspokoić roszczenie gwarancyjne.

HEAD zastrzega sobie prawo do wymiany produktu objętego roszczeniem gwarancyjnym na porównywalny produkt o porównywalnej wartości, jeżeli identyczny produkt przestał być dostępny, a naprawa produktu powodowałaby nieracjonalnie wysokie koszty.

 

V.    Wyłączenie odpowiedzialności

Poza obowiązkiem wypłaty odszkodowania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody wtórne spowodowane użytkowaniem produktu, niezależnie od tego, czy roszczenie odszkodowawcze wynika z umowy kupna, gwarancji, zarzutu niedbalstwa, czy dotyczy szkody majątkowej poza samym produktem, utraty użytkowania produktu bądź innego przedmiotu albo utraty dochodu.

Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, gwarancja nie podlega cesji lub przeniesieniu.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć w zakładce FAQ.