Czy chcesz zmienić adres wysyłki?

For orders with a delivery address in a different country, kindly switch to the shop of the respective country. If you switch to the shop of a different country, prices will be recalculated and products which are not available in the selected country will be removed from your shopping cart.

Do you want to change the shipping country?

If you continue, products will be removed from the shopping cart.

Address Validate

Please review your address and make any necessary changes by selecting "Change/ Edit Address"

Change/Edit Address
Use Original Address:
Use Suggested Address:
.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

1. Informacje ogólne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych Ogólnych Warunków Współpracy przed dokonaniem zakupu towarów na stronie www.head.com. Dokonując zakupu towarów na niniejszej stronie internetowej, użytkownik akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Współpracy.

2. Proces realizacji zamówień i zawarcie umowy

2.1. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem naszego sklepu internetowego proces realizacji zamówień jest złożony z wielu kroków. Na początku należy wybrać żądane towary. Następnie należy wprowadzić dane Klienta wraz z adresem do faktury i ewentualnie odmiennym adresem dostawy. W kolejnym kroku należy wybrać metodę płatności. Na koniec Klient może ponownie sprawdzić wszystkie dane (np. nazwisko, adres, metoda płatności, zamówione towary) i w razie potrzeby skorygować dane przed wysłaniem zamówienia do nas poprzez kliknięcie na opcję „Kup Teraz”, co jest tożsame z potwierdzeniem zamówienia.

2.2. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa nam wiążącą ofertę zawarcia umowy. Oferta ta może zostać przez nas przyjęta poprzez przesłanie potwierdzenia zamówienia do Klienta drogą e-mailową lub dostarczenie zamówionego towaru. Tym samym umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta nie wcześniej niż w momencie wysłania do klienta naszego potwierdzenia zamówienia drogą e-mailową lub z chwilą dostarczenia zamówionego towaru do Klienta. W naszym potwierdzeniu zamówienia przesyłamy Klientowi, na wskazany przez niego adres e-mail, wszystkie dane zamówienia oraz informacje dotyczące realizacji płatności, obsługi klienta, gwarancji i ochrony danych osobowych, a także informację o prawie do odstąpienia od zamówienia.

2.3. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia z jakichkolwiek przyczyn, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową.

2.4. Klient gwarantuje, że informacje udostępnione przez niego firmie HEAD w zapytaniu lub zamówieniu są prawidłowe i kompletne. Firma HEAD nie jest zobowiązana do przyjęcia zamówienia, lecz ma prawo w dowolnym momencie do wcześniejszego sprawdzenia i odrzucenia zamówienia, bez podawania przyczyn.

3. Moje konto

3.1. Istnieje możliwość złożenia zamówienia również bez zakładania konta użytkownika w naszym sklepie, pod warunkiem podania wymaganych danych przy składaniu zamówienia. Użytkownik może jednak również założyć konto zabezpieczone hasłem. W ten sposób użytkownik unika ponownego wprowadzania danych przy składaniu nowego zamówienia. Użytkownik ma również dostęp do sekcji „Moje konto”, w której znajduje się szczegółowy przegląd informacji zawartych w jego profilu, informacji o zamówieniach, które nie zostały jeszcze dostarczone, wcześniejszych zamówieniach oraz szczegółach dotyczących wysyłki i płatności. Kliknij tutaj, jeśli jeszcze nie masz konta i chcesz się dowiedzieć, jak je założyć.

3.2. Jeśli użytkownik założy konto na naszym portalu i będzie z niego korzystać, wówczas sam ponosi jesteś odpowiedzialność za ochronę tego konta i hasła oraz kontrolę dostępu do komputera, a także – o ile jest to dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa – wyraża zgodę na ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie działania wykonywane z wykorzystaniem swojego konta lub hasła. Użytkownik powinien podjąć wszelkie wymagane kroki w celu zapewnienia zachowania jego hasła w tajemnicy i przechowywania go w bezpiecznym miejscu oraz niezwłocznego poinformowania nas w razie zaistnienia podstaw do obaw, że hasło zostało poznane przez osobę trzecią lub że hasło jest wykorzystane przez osobę nieuprawnioną, bądź że istnieje takie prawdopodobieństwo.

4. Monitorowanie zamówienia

Użytkownik może monitorować swoje zamówienie i sprawdzać szczegóły dostawy, korzystając z numeru przesyłki podanego w potwierdzeniu zamówienia. Użytkownik może korzystać ze stronie internetowej naszej firmy kurierskiej, na której znajdzie informacje dotyczące swojego zamówienia i dostawy.

5. Artykuły HEAD Custom Made

5.1. W celu tworzenia produktów HEAD Custom Made użytkownik może przekazywać kombinację liter i zmieniać kolory produktu oraz inne cechy w razie potrzeby. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla określonych produktów. Przyjmujemy większość zapytań kierowanych do „HEAD Custom Made”, ale nie wszystkie mogą zostać zaakceptowane. Niektóre zapytania mogą zawierać materiały, które uważamy za nieodpowiednie lub których nie chcemy umieszczać na naszych produktach. Pomimo przysługującego nam prawa do odmowy realizacji zamówień użytkownika w zakresie personalizacji naszych produktów, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest wyłącznie odpowiedzialny za składane przez siebie zamówienia. Jeżeli zapytanie użytkownika w naszej ocenie nie jest akceptowalne, zamówienie użytkownika może zostać odrzucone lub zakup może zostać anulowany w późniejszym terminie – w takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony drogą e-mailową.

5.2. Użytkownik gwarantuje, że dostosowanie naszych produktów do życzeń użytkownika według jego zamówienia nie narusza praw osób trzecich, oraz że użytkownik jest uprawniony do przeniesienia tego prawa na nas. Użytkownik akceptuje fakt, że personalizacja nie powoduje powstania żadnych praw własności intelektualnej. Jeżeli użytkownik posiada prawa własności intelektualnej, prawa te zostaną na nas przeniesione. Jeżeli takie przeniesienie okaże się nieskuteczne, użytkownik udzieli nam wyłącznej, nieograniczonej w czasie i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie jego personalizacji, a także między innymi na jej kopiowanie, opracowywanie, modyfikowanie, upublicznianie, cyfryzację, powielanie i rozpowszechnianie, a także na licencjonowanie tego prawa (lub jego części).

5.3. Użytkownik zobowiązuje się do niedochodzenia roszczeń wobec nas lub innych osób w przypadku wykorzystania lub zaplanowania personalizacji identycznej lub podobnej, jak personalizacja użytkownika.

5.4. W przypadku parametrów naszej rakiety HEAD Custom Made należy uwzględnić tolerancję pomiaru wynoszącą +/- 1 mm (lub 0,04 cala) i +/- 1 g (lub 0,04 uncji). Wszystkie wartości pomiarowe są oparte na przeliczeniach systemu metrycznego. Wartości pomiarowe dotyczą urządzeń pomiarowych w produkcji w Kennelbach (Austria).

5.5. Ze względu na fakt, iż zamówiony produkt jest produktem zgodnym z Państwa specyfikacją i dostosowanym indywidualnie do Państwa oczekiwań, który został specjalnie wykonany dla Państwa, nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zamówienia, anulowania zamówienia lub zwrotu. Postanowienie to nie ma wpływu na ewentualne ustawowe prawa gwarancyjne.

6. Ceny, koszty wysyłki

6.1. Wszystkie ceny zawierają wszystkie podatki, w tym podatek i od sprzedaży opłaty, o ile nie zostały wskazane osobno.

6.2. HEAD obciąża klienta należnymi kosztami dostawy i wysyłki dla każdego adresu dostawy. Należne koszty dostawy i wysyłki zostaną wyszczególnione przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ceny naszych artykułów HEAD Custom Made mogą ulegać zmianom. Klient zostanie poinformowany o cenie za zamówione towary i cenie końcowej przed potwierdzeniem zamówienia. Łączne koszty dostawy zostaną automatycznie obliczone i przedstawione klientowi przed zakończeniem zamówienia.

6.3. W przypadku dostawy do kraju spoza EOG klient pokrywa wszelkie opłaty importowe i eksportowe oraz ewentualne opłaty celne, należności i odliczenia.

7. Warunki dostawy

7.1. Na stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące dostępności produktów sprzedawanych przez www.head.com (np. na stronie zawierającej szczegóły danego produktu). Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące dostępności produktu stanowią jedynie dane prognozowane i wartości orientacyjne. Jeżeli firma HEAD stwierdzi podczas obsługi zamówienia klienta, że zamówione produkty nie są już dostępne, klient zostanie poinformowany o tym fakcie w oddzielnej wiadomości e-mail. Postanowienie to nie ma wpływu na ustawowe prawa klienta.

7.2. Jeżeli dostawa do klienta nie może zostać zrealizowana, ponieważ dostarczany towar nie mieści się w drzwiach wejściowych, drzwiach do domu lub klatce schodowej klienta lub ponieważ klient nie jest dostępny pod podanym adresem dostawy mimo poinformowania klienta o terminie dostawy z odpowiednim wyprzedzeniem, klient ponosi koszty nieskutecznej próby doręczenia.

8. Przeniesienie ryzyka

W przypadku umów, w ramach których wysyłamy towary do klienta, ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na klienta z chwilą wejścia w fizyczne posiadanie towarów przez klienta lub wyznaczoną przez klienta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem. Niezależnie od praw klienta wobec przewoźnika ustala się, że ryzyko przechodzi jednak na klienta z chwilą przekazania towarów przewoźnikowi, jeżeli przewoźnik otrzymał zlecenie transportu towarów od klienta i opcja ta nie została zaoferowana przez nas.

9. Warunki płatności

9.1. Przed dostawą zamówionych produktów do klienta zamówienie musi zostać opłacone w pełnej wysokości. Akceptujemy następujące metody płatności:

 • karta kredytowa Visa,
 • karta kredytowa Master Card,
 • PayPal®
 • Prepayment (Przedplata)

9.2. W razie braku możliwości obciążenia karty kwotą należną za złożone zamówienie, niezależnie od przyczyn, zamówienie klienta zostanie anulowane.

10. Odstąpienie od zamówienia i informacje dotyczące zwrotów

10.1. Prawo do odstąpienia od zamówienia

10.1.1. Klient może odstąpić od umowy w ciągu dwóch tygodni. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu czternastu (14) dni od dnia, gdy Klient, lub osoba przez niego powołana niebędąca przewoźnikiem, obejmie towar w posiadanie.

10.1.2. Aby móc skorzystać z prawa do odstąpienia Klient musi poinformować nas (HEAD Sport GmbH, do wiadomości „Customer Service HEAD”, Schweizer Strasse 96/Halle 4, A-6830 Rankweil, Austria, lub faksem na numer: +43 5574 608 311, bądź pocztą elektroniczną: service@shop.head.com) w terminie o podjęciu decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od zamówienia , dostępnego na naszej stronie internetowej, co jednak nie jest wymagane przepisami prawa.

10.1.3. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem wskazanego terminu.

10.2. Skutki odstąpienia od zamówienia

10.2.1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot wszystkich kosztów zakupionych towarów, które zostały zwrócone (w tym kosztów zwykłej dostawy, jednak z wyłączeniem wyższych kosztów dostawy wynikających z wyboru specjalnej formy dostawy). Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, najpóźniej – z zastrzeżeniem niżej wymienionych sytuacji – w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez nas zawiadomienia o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany z wykorzystaniem tego samego środka płatności, który został przez Państwa zastosowany w początkowej transakcji, o ile nie uzgodniono z Państwem wyraźnie inaczej. W żadnym wypadku nie pobieramy opłat za zwrot płatności. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu towarów lub do czasu przedstawienia przez Klienta dowodu potwierdzającego odesłanie towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

10.2.2. Klient jest zobowiązany do odesłania towarów do nas niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli towary zostaną odesłane przed upływem czternastu (14) dni.

10.2.3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W celu dokonania bezpłatnego zwrotu towarów należy zwrócić się do naszego Działu Obsługi Klienta pod adresem service@shop.head.com, który udostępni etykietę zwrotną z uiszczoną opłatą z naszej firmy kurierskiej, która będzie konieczna do zrealizowania przesyłki zwrotnej bez ponoszenia kosztów przez Klienta. Artykuł lub artykuły należy włożyć do pudełka, następnie umieścić etykietę zwrotną z uiszczoną opłatą w widocznym miejscu na górze pudełka i nadać paczkę w najbliższym punkcie nadawania przesyłek naszej firmy kurierskiej.

10.2.4. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w odniesieniu do towaru i odpowiada za spowodowane przez niego szkody. Zastrzegamy sobie prawo do żądania od klienta odszkodowania za towary zwrócone w stanie używanym lub w jakikolwiek sposób uszkodzonym bez klienta. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnej utraty wartości towarów, jeżeli ta utrata wartości jest spowodowana obsługą towarów w sposób, który nie był konieczny do sprawdzenia cech, właściwości i sposobu funkcjonowania towarów. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do odliczenia kosztów takich szkód/utraty wartości od kwot zwracanych klientowi (kompensata).

10.2.5. Nasz sklep internetowy nie oferuje możliwości bezpośredniej wymiany zamówionych towarów. Jeżeli klient nie jest zainteresowany zatrzymaniem danego towaru, na-leży odesłać do nas oświadczenie o odstąpieniu od zamówienia wraz z danym towarem, zgodnie z naszą informacją dotyczącą zwrotów, oraz złożyć nowe zamówienie, aby otrzymać wybrany towar np. w innym rozmiarze lub kolorze.

10.3 Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów o

 • dostarczania towarów lub świadczenia usług, których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie może mieć kontroli i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy;
 • dostarczania towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;
 • dostarczania towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;
 • dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczania towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
 • dostarczania napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie może mieć kontroli;
 • dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczania gazet, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umów o prenumeratę takich wydawnictw;

11. Dział Obsługi Klienta

W razie pytań, uwag lub zażaleń dotyczących zamówionych towarów prosimy o kontakt pod adresem:

 • • HEAD Sport GmbH, do wiadomości: „Customer Service HEAD”, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Austria, e-mail: SERVICE@SHOP.HEAD.COM , nr faksu +43 5574 608 311, numer telefonu 00 800 10103030.

W razie pytań, uwag lub zażaleń dotyczących zamówionych produktów HEAD Custom Made prosimy o kontakt pod adresem:

 • • HEAD Sport GmbH: „Customer Service HEAD”, e-mail: CUSTOMMADE@SHOP.HEAD.COM, telefonicznie pod numerem 00 800 10103030, za pośrednictwem faksu pod numerem +43 5574 608 311 lub listownie na adres: HEAD Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach, Austria.

12. Gwarancja i odpowiedzialność

12.1. Przy składaniu zamówienia na towary na niniejszej stronie internetowej należy zapoznać się z ogólnymi informacjami oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi określonego produktu (a w szczególności, informacjami dotyczącymi cech, wyboru, konserwacji i sposobu korzystania z produktów, a także ich bezpieczeństwa) znajdującymi się na naszej stronie oraz zaleceniami zawartymi w naszych instrukcjach obsługi.

Jazda na nartach i na desce snowboardowej stanowią niebezpieczne zajęcie. Sporty: jazda na nartach i na desce snowboardowej oraz korzystanie ze sprzętu do jazdy na nartach/snowboardu pociąga za sobą ryzyko obrażeń całego ciała lub jego części. Wiązania muszą być zakładane, dopasowane i konserwowane (raz w roku lub co 15-20 dni podczas okresu używania), a buty narciarskie/snowboardowe powinny być dopasowywane do wiązań wyłącznie przez certyfikowanego technika sprzętu narciarskiego/snowboardowego, zgodnie ze specyfikacjami producenta (patrz: Instrukcja Obsługi Technicznej). Jednak korzystanie z tych wiązań nie gwarantuje narciarzowi ani snowboardziście bezpieczeństwa czy ochrony przed obrażeniami podczas jazdy na nartach/na snowboardzie.

12.2. Warunki gwarancji są zgodne z przepisami prawa. Reklamacje wynikające z ustawowych roszczeń gwarancyjnych mogą być składane wraz z dowodem zakupu we wskazanym Dziale Obsługi Klienta.

12.3. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona w możliwie największym zakresie dozwolonym przez prawo.

12.4. Wszelkie szkody powstałe w wyniku używania niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwego użycia, zmiany lub konserwacji, a także wynikające z normalnego zużycia nie są objęte zakresem naszej odpowiedzialności.

Wszelkie szkody powstałe w wyniku używania niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwego użycia, zmiany lub konserwacji, a także wynikające z normalnego zużycia nie są objęte zakresem naszej odpowiedzialności.

13. Właściwe prawo / właściwość miejscowa sądu

13.1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy podlegają – o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej – wyłącznie przepisom prawa austriackiego z wykluczeniem zastosowania CISG (Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów) oraz z wykluczeniem ewentualnych przepisów odsyłających.

13.2. Spory powstałe w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Współpracy lub w odniesieniu do nich (łącznie ze sporami o charakterze innym niż umowny). podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów austriackich, o ile nie ma to wpływu na obowiązujące prawo jednej ze stron do wniesienia skargi przez innym właściwym sądem zgodnie z obowiązującym prawem procesowym.

Zastrzegamy sobie jednak prawo do podjęcia działań prawnych również w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania klienta w razie wystąpienia sporów.

Dnia: maj 2018

Pobierz / Drukuj

Back to top